Privacyverklaring


Privacyverklaring DreamCloud kinder-en jongeren coaching

DreamCloud gevestigd aan de Burg. G.W. Stroinkweg 125, 8344 XN Onna is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Bezoekadres: Zomerdijk 9-B19, 7942 JR Meppel.


Contactgegevens:

DreamCloud kinderen/ jongeren en volwassenen coaching

Postadres:

Straat: Burg. G.W. Stroinkweg 125

Plaats: 8344 XN  Onna

Bezoekadres:

Straat: Zomerdijk 9-B19

Plaats: 7942 JR Meppel

Telefoonnummer: 0630507258

E-mail: info@praktijkdreamcloud.nl

Website: www.praktijkdreamcloud.nlMiranda Vink is de functionaris voor de gegevens bescherming van DreamCloud zij is te bereiken per e-mail info@praktijkdreamcloud.nl

                                                                 

Persoonsgegevens die wij verwerken

DreamCloud verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens een intakegesprek of door het invullen van aanvraagformulieren, correspondentie en telefonisch.
 • Verslagen/rapportages/ terugkoppeling/etc. worden verstrekt via e-mail.

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

DreamCloud verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:


Voor klanten voor de praktijk voor kindercoaching en jongerencoaching:

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind of jongere.


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.


Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijkdreamcloud.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DreamCloud verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


 • Het beoordelen van uw hulpvraag voor coaching of doorverwijzing
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Persoonsgegevens worden verwerkt als hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte


Voor ouders voor de praktijk voor kindercoaching en jongerencoaching:


 • Het beoordelen van uw hulpvraag voor coaching of doorverwijzing
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Persoonsgegevens worden verwerkt als hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

 


Geautomatiseerde besluitvorming

DreamCloud neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

DreamCloud gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Een versleutelde en beveiligde database voor cliëntgegevens.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DreamCloud bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Cliënten in de praktijk voor kindercoaching/ jongerencoaching en volwassenen coaching 7 jaar in verband met aantoonbaarheid voor de Belastingdienst.

Alle opgegeven gegevens blijven bewaard zodat cliënt nog een beroep kan doen op vervolgacties.

Wanneer deelnemer of cliënt dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden

DreamCloud verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DreamCloud gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DreamCloud en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkdreamcloud.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DreamCloud wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DreamCloud neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkdreamcloud.nl